Přejít k hlavnímu obsahu
Header image

Diagnostika

Laboratoř experimentální medicíny

Ústav molekulární a translační medicíny (LEM - ÚMTM)

Ředitel LEM-ÚMTM                 doc. MUDr. Marián Hajdúch Ph.D.  

 

Laboratoře:

Vedoucí DNA laboratoře         prof. Mgr. Jiří Drábek Ph.D.  
Vedoucí RNA laboratoře         MUDr. Josef Srovnal  Ph.D.  
Vedoucí LMKC                         Mgr. Vladimíra Koudeláková Ph. D.  
Vedoucí LBB                            MUDr. Petr Džubák Ph.D

 

Cílem LEM je poskytovat kompletní laboratorní servis v oblasti onkologie a cílené onkologické léčby.  
Další činnost je referenční, expertizní, výzkumná a výuková.

Laboratoř zavedla a provádí celou řadu různých metodik používaných v základním i klinickém výzkumu i v rutinní diagnostice: blotovací techniky (Western, Northern, Southern), fluorescenční in situ hybridizaci (FISH), různé typy PCR, ELISA techniky, flow-cytometrické techniky, cytotoxické a buněčně-proliferační testy, techniky tkáňových kultur, transfekce, transformace, klonování a exprese genů a proteinů, imunofluorescenční/imunohisto-cytochemické procedury, laserovou mikrodisekci, microarrays, masivně paralelní sekvenování atd.

LEM provádí vysoce specializovaná rutinní laboratorní vyšetření v oblasti onkologických onemocnění dětí i dospělých. Spádová oblast má nadregionální úroveň a pro některá vyšetření zahrnuje celou Českou republiku. Některá vyšetření jsou protokolárně vyžadována k indikaci další léčby (např. amplifikace genu Her-2/neu u aplikace Herceptinu, trastuzumabu, u pacientek s karcinomem prsu či žaludku). LEM dále zajišťuje rutinní molekulárně genetická a cytogenetická vyšetření u solidních nádorů, vyšetření chemorezisence u hematologických malignit i solidních nádorů. Z dalších vyšetření provádíme stanovení ploidity nádorových buněk průtokovou cytometrií, detekci cirkulujících nádorových buněk u karcinomů prsu, plic, kolorekta a slinivky břišní technikou real-time PCR, detekci methylace DNA, diferenciální diagnostiku tumorů neznámého původu, detekci onkogenních virů, stanovení sérových hodnot endotelinu 1, stanovení změn počtu kopií DNA u různých typů onemocnění a další vyšetření.

Laboratoř LEM - ÚMTM je akreditována dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a ČSN EN ISO 15189.   

Laboratorní příručka  
základní informace pro uživatele služeb laboratoře, žadatele o laboratorní vyšetřeni, představuje spektrum nabízených služeb, pravidla a předpoklady jejich racionálního požadování, podmínky odběru, skladováni a transportu biologických materiálů a s možnosti správné interpretace a využití výsledků laboratorních vyšetření.

Klinická vyšetření dle normy ČSN EN ISO 15189    
Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace LEM, (AJ)
Žádanka 15189

 

Klinická vyšetření dle normy  ČSN EN ISO/IEC 17025  
Vyšetření buněčného DNA obsahu metodami průtokové cytometrie  
Vyšetření exprese antigenů a ověření kvality protilátek metodou průtokové cytometrie   
Žádanka 17025 SOP_04_05  
Vyšetření exprese proteinů metodou nepřímé imunohistochemie (IHC)  
Žádanka 17025 SOP_06  
Určení věku z krve pomocí detekce metylace   
Žádanka 17025 SOP_25